Tėveliams
 

Tėveliams

"Vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą nemokamo maitinimo organizavimo tvarka" Atsisiųsti
Naujos nemokamo maitinimo kainos nuo 2024 m. sausio 1 d.
Nuo 2024 m. sausio 1 d. įsigalios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. gruodžio 6 d. nutarimas Nr. 946 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 5 d. nutarimo Nr. 1206 „Dėl socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių dydžių patvirtinimo“ pakeitimo“ (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/7b3bd9d4981111eea70ce7cabd08f150?jfwid=tz2z2gz97) paskelbtas TAR 2023-12-11, Nr. 23949, kuriuo nuo 2024 m. sausio 1 d. didėja BSI dydis (nuo 49,00 Eur iki 55,00 Eur). Padidinus BSI dydį, didėja ir nuo jo priklausantys mokinių nemokamam maitinimui skiriamų lėšų (įskaitant prekių pirkimo pridėtinės vertės mokestį) produktams įsigyti dydžiai vienai dienai vienam mokiniui.

0 - 4 kl. įskaitytinai:

Pusryčiai – 1,32 Eur;

Pietūs – 2,48 Eur;

 

                SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. LIEPOS 11 D. SPRENDIMO NR. 1-234 „DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SPALIO 23 D. SPRENDIMO NR. 1-312 „DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BALANDŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. 1-128 „DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ 1 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS“ PAKEITIMO Atsisiųsti

 
                     SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GRUODŽIO 19 D. SPRENDIMO NR. 1-424 „DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLŲ GRUPES UGDYTIS PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. LIEPOS 8 D. SPRENDIMO NR. 1-20-20, 2008 M. LIEPOS 31 D. SPRENDIMO NR. 1-21-13 1 PUNKTO, 2008 M. RUGPJŪČIO 28 D. SPRENDIMO NR. 1-22-9, 2009 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. 1-33-8, 2009 M. SPALIO 27 D. SPRENDIMO NR. 1-41-5 PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS“ PAKEITIMO Atsisiųsti
 
 

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO "PURIENA" GRUPIŲ DARBO LAIKAS 2023/2024 M.M. Atsisiųsti

 

Vaikų poilsio formą pasirenka tėvai, pateikę prašymą ikimokyklinio ugdymo mokyklos vadovui

 

VAIKŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PANEVĖŽIO LOPŠELYJE-DARŽELYJE "PURIENA" TAISYKLĖS

Atsisiųsti:

PU vaikų maitinimo 15 d. valgiaraštis ( galioja nuo 2024 -01-02 ) 

Atsisiųsti:

Vaikų maitinimo valgiaraščiai 2023-09-01:

Atsisiųsti:

Atsisiųsti:

Atsisiųsti

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintas vaikų maitinimo organizavimo  tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2023-01-01) Atsisiųsti:

Panevėžio lopšelio-darželio "Puriena" vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašasAtsisiųsti

Panevėžio lopšelio-darželio "Puriena" Maisto tiekėjai 2022-2023 m. m.:

UAB "Panevėžio bičiulis" - naminių paukščių mėsa, žuvis, duonos gaminai, grūdų malūno produktai,  įvairūs maisto produktai (aliejus, prieskoniai, arbata, kiaušiniai, majonezas ir kt.)

UAB "Krekenavos agrofirma" kiaulienos mėsa.

UAB "Citma" - Vaisiai, daržovės, bulvės

"Žemaitijos pienas"  - pieno produktai.

MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ NUSTATYMAS

Pageidaujantiems valgyti 2 ar 3 kartus taikoma darželio grupės vaikų atitinkamo maitinimosi išlaidų norma. Minimas mokestis už pietus ir darželio grupės vaikų atitinkamo maitinimosi išlaidų norma netaikoma mokiniams, kuriems nemokamas maitinimas skirtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymu.

Tėvai moka 100 proc. nustatytos 1 (vieno), 2 (dviejų), 3 (trijų) kartų per dieną maitinimo normos mokestį už kiekvieną lankytą dieną:

Grupės pavadinimas

Pusryčių mokestis EUR

Pietų mokestis EUR

Vakarienės mokestis EUR

2 kartų maitinimo išlaidos EUR

3 kartų maitinimo išlaidos EUR

Lopšelio grupė

(1-3 m.)

0,68

1,47

0,68

 2,15

 2,83

Darželio grupė

0,77

1,68

0,77

2,45

3,22

Priešmokyklinė grupė

0,77 

1,32( nemokamas maitininimas nuo 2024-01-02)

   2,48

( Valstybės soc. parama. Ši suma skiriama nemokamam mokinių maitinimui, kurie ugdosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą nuo 2024-01-02 )

0,77

2,61

3,38

Už kiekvieną mėnesį nustatoma 11,50 Eur mokestis įstaigos reikmėms. Mokestis nemokamas esant karantinui ar kitai ekstremaliai situacijai kai įstaiga nedirba, vasaros metu, kai įstaiga nedirba, 

Mokestis už vaikų išlaikymą ugdymo įstaigoje turi būti sumokėtas už einamąjį mėnesį iki 27 dienos (vasario ir gruodžio mėnesiais – iki 20 d.).

Pasikeitus aplinkybėms, dėl kurių buvo taikoma mokesčio lengvata, tėvai įpareigojami per mėnesį apie tai informuoti ugdymo įstaigos vadovą.

Tėvai atsako už pateikiamų dokumentų ir informacijos teisingumą.

Jeigu atlyginimas už vaiko išlaikymą nesumokamas ilgiau kaip 2 (du) mėnesius, įstaigos vadovas turi teisę išbraukti vaiką iš lopšelio-darželio sąrašų (Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2015-11-26 sprendimas Nr. 1-305).

Nuo mokesčio už maitinimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigoje atleidžiami 100 procentų:

 • vaikai, kuriems nustatytas negalios lygis;
 • pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems asmenims įstatymą socialines pašalpas gaunančių šeimų vaikai socialinės pašalpos skyrimo laikotarpiu;
 • vaikai iš socialinės rizikos veiksnius patiriančių šeimų, kuriems organizuojami atvejo vadybos procesai;
 • vaikai, kuriems vadovaujanti Panevėžio miesto savivaldybės privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo, skyrimo ir finansavimo tvarkos aprašo 6 ir 7 punktuose numatytais kriterijais Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas;
 • vaikai, atvykę iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų, kai neskirta iš valstybės biudžeto kompensacija vaiko tėvams (globėjams) asmeniškai (ši lengvata taikoma 2022 metais)
 • priešmokyklinio amžiaus vaikai, kai jiems paskirti pietūs pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą, tėvų pageidavimu įvedus papildomą maitinimą už jį tėvai moka savo lėšomis.

Mokestis už maitinimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus grupėse mažinamas 50 procentų:

 • jei vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų (kitas iš tėvų – miręs, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu), pateikus tai patvirtinančius dokumentus;
 • jei šeima augina tris ir daugiau vaikų (vaikai iki 18 metų ir vyresni iki 24 metų, jei mokosi dieninėse visų tipų mokyklose, arba vaikai, turintys negalią);
 • jei vienas iš moksleivių ar studentų šeimos tėvų mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje (pagal mokymo įstaigos pažymas); 
 • vaikams, kurių vienas iš tėvų atlieka privalomąją  karinę tarnybą.

*Mokestį už darželį galite pervesti į Panevėžio lopšeli-darželio „Puriena sąskaitą:

  Panevėžio lopšelis-darželis „Puriena“
  Įstaigos kodas: 190418541
  a.s.: LT73 7300 0100 3674 6319 SWEDBANK

(Būtina nurodyti vaiko vardą ir pavardę bei mokėjimo lapelyje nurodytą kodą)

Nuo 2022-09-01 keičiasi vaikų mokestis už maitinimą

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2022-07-11 d.spredimas "Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimo Nr. 1-312 "Dėl atlyginimo už vaikų ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas išlaikymą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. 1-28  ... pripažinimo netekusio galios" Atsisiųsti

Panevėžio lopšelio-darželio "Puriena" mokinių nemokamo maitinimo organizavimo ekstremalios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar ) karantino metu tvarka Atsisiųsti

VADOVAS TĖVAMS, REGISTRUOJANT VAIKĄ Į DARŽELĮ Atsisiųsti

Vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo mokyklų grupes ugdytis pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas tvarkos aprašasAtsisiųsti

:Patikima informacija  dėl KORONA viruso yra skelbiama Sveikatos apsaugos ministerijos čia: http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/koronavirusas

Kiekvieną dieną informacija atnaujinama Užkrečiamų ligų ir AIDS centro yra čia: http://www.ulac.lt/

ŠMSM puslapyje veikia aktuali nuoroda: https://www.smm.lt/web/lt/del-koronaviruso

Seksualinę prievartą vaikai dažniau patiria iš pažįstamų žmonių

Įvairaus amžiaus vaikai atostogaudami stovyklose, pas giminaičius, senelius ar draugus, neretai atsiduria situacijose, kai kyla grėsmė tapti seksualinės prievartos aukomis arba yra seksualiai išnaudojami. Kaip tėvams ir mokytojams pasikalbėti su vaikais, kad jie atpažintų pavojingas situacijas tiek internete, tiek realiame pasaulyje?

1 iš 5 vaikų patiria seksualinę prievartą

Europos šalių statistika skelbia, kad 1 iš 5 vaikų, iki sulaukdamas 18 metų, patiria vienokios ar kitokios formos seksualinę prievartą ir tai nepriklauso nei nuo to, kokioje šeimoje, nei kokioje kultūroje jis auga. Be to, tiek bet kurio amžiaus berniukai, tiek mergaitės gali tapti aukomis. Nustatyta, kad net 70-85 proc. atvejų seksualinį išnaudojimą vaikai patiria iš pažįstamų žmonių: tėvų, giminaičių, draugų, bendraamžių, kitų suaugusiųjų, kuriais pasitiki.

Deja, tyrimai rodo, kad daugelis tėvų nemoko vaikų apsisaugoti nuo seksualinės prievartos, nes neįvertina šio pavojaus grėsmės. “Jiems stinga informacijos ir išmanymo, ypatingai susijusio su saugumu internete, be to, nežino, kaip kalbėtis su vaikais apie lytiškumą ir seksualinę prievartą”, - pastebi Paramos vaikams centro psichologė Veronika Lakis-Milienė.

Svarbu mokyti saugumo taisyklių

Specialistė pataria į bendras šeimos taisykles įtraukti “Pirmiausia atsiklausk” taisyklę. Ji reiškia, kad vaikas visuomet turėtų atsiklausti tėvų ar kito jį prižiūrinčio suaugusiojo, prieš paimdamas ką nors iš kito žmogaus, eidamas kartu su juo ar sulaukęs pasiūlymo kartu praleisti laiką.

“Labai svarbu padėti vaikams suprasti, kad jie gali pasakyti “ne” vyresniems bei juos prižiūrintiems žmonėms, jeigu šie pažeidžia saugumo taisykles. Pavyzdžiui, “Man negalima žaisti žaidimų su prisilietimais”, “Nustok”, “Nenoriu to daryti”. Įtvirtinti taisykles, labai padeda žaidimas, kai klausiama: “Ką darytum, jeigu…”. Taip pat paaiškinkite vaikams, kuo skiriasi geros ir blogos paslaptys. Patikinkite, kad nemalonių paslapčių nereikėtų saugoti ir, kad vaikas bus saugus apie tai papasakojęs”, - sako V.Lakis-Milienė.

 

Daugiau konkrečių patarimų, kaip kalbėtis su vaikais apie kūną, saugumą ir pavojingas situacijas, kad jie netaptų seksualinės prievartos aukomis, rasite E. mokymų platformoje www.pvcmokymai.ltČia tėvai ir specialistai supažindinami su svarbiausiais vaikų seksualinio išnaudojimo faktais, paaiškinama, ką vaikams svarbu žinoti apie saugumą internete. Aptariami tinkami ir efektyvūs kalbėjimo su vaikais apie seksualinę prievartą metodai. Išdėstytos rekomendacijos, kaip reaguoti, jeigu vaikas papasakoja apie patirtą seksualinę prievartą.

Apie Paramos vaikams centrą

Tai nevyriausybinė organizacija, nuo 1995 m. teikianti profesionalią, efektyvią, visavertę pagalbą vaikams ir šeimoms. Vykdomos programos: “Big Brothers Big Sisters”, “Antras žingsnis”, “Vaikystė be smurto”, “Pozityvi tėvystė”.

Daugiau informacijos:

Vaida Stoškuvienė

Paramos vaikams centro komunikacijos specialistė

Mob. tel. 8 618 84879  El. p. vaida.stoskuviene@pvc.lt

TĖVAMS APIE PATYČIAS

Vaikai gali pačiais įvairiausiais būdais vieni iš kitų tyčiotis, kabinėtis, skaudinti vienas kitą. Yra išskiriamos tiesioginės ir netiesioginės patyčios.

Tiesioginės patyčios - kai vaikas yra atvirai puolamas, užgauliojamas, pvz., vaikas yra stumdomas, pravardžiuojamas, jam grasinama ir pan.

Netiesioginėmis patyčiomis vadiname tokį elgesį, kuomet vaikas skaudinamas nenaudojant tiesioginės agresijos. Tai vaiko atstūmimas nuo grupės, ignoravimas, nebendravimas su juo, neapykantos prieš vaiką kurstymas.

Galima išskirti šias patyčių formas:

Žodinės patyčios – kuomet vaikas yra skaudinamas, užgauliojamas žodžiu ir užrašais. Tai gali būti prasivardžiavimas, gąsdinimas, pašaipios replikos apie išvaizdą, religiją, tautybę, negalią, įvairūs „juokeliai“, užrašai apie vaiką, skaudinančių žinučių siuntinėjimas mobiliaisiais telefonais, elektroniniu paštu, apkalbinėjimas, šmeižimas.

Fizinės patyčios – tai užgauliojimas veiksmais: pargriovimas, įspyrimas, kumštelėjimas, spjaudymas, daiktų atiminėjimas ar gadinimas ir pan.

Gestų – tai įvairūs gąsdinantys, bauginantys gestai, ignoravimas, siekiant parodyti, kad vaikas yra nepageidaujamas ar atstumiamas.

Elektroninės patyčios - tai patyčios vykstančios elektroninėje erdvėje: socialiniuose tinkluose, kitose vietose internete, naudojant mobiliuosius telefonus. Elektroninės patyčios apima tokius veiksmus, kaip nemalonių žinučių arba elektroninių laiškų rašinėjimą, skaudinantį bendravimą elektroninėje erdvėje, vaiko asmeninio gyvenimo detalių viešinimą, tapatybės pasisavinimą ir pan.

Patyčių poveikis vaikams:

1. Nesaugumo, nerimo, baimės jausmas, ilgainiui galintis sukelti psichikos sveikatos problemų.

2. Nepasitikėjimas savimi, liūdesys, žema savivertė.

3. Nenoras eiti į darželį, suprastėjęs domėjimąsis anksčiau mėgstamomis veiklomis.

4. Iššauktas agresyvus ar socialiai nepageidaujamas elgesys.

Keletas požymių, kurie gali rodyti, kad vaikas patiria patyčias mokykloje:

1. Grįžta iš mokyklos su sugadintais daiktais, praradęs kokį nors daiktą ar pinigus.

2. Turi mėlynių, įdrėskimų ar panašių žymių.

4. Nenori eiti į mokyklą be jokios aiškios priežasties.

5. Grįžęs iš mokyklos būna irzlus, nuliūdęs ar neįprastai emocingas.

Kaip padėti patyčias patiriančiam vaikui?

1. Išklausykite.
2. Kartu su vaiku ieškokite sprendimo būdų.
3. Kreipkitės į grupės auklėtoją  ar mokyklos administraciją.
4. Būkite šalia.

Vaikai neretai mano, kad suaugusieji negali padėti išspręsti patyčių problemos ir tik pablogins situaciją. Arba tvirtai tiki šiuo tarp vaikų įsigalėjusiu mitu: „Prasitardamas suaugusiesiems apie tai, kad iš tavęs tyčiojasi, tampi skundiku“. Šią vaikų nuostatą būtina keisti. Labai svarbu jiems parodyti, kad kreipimasis pagalbos yra teigiamas dalykas, kad papasakoję apie patyčias jie padės sau ir kitiems vaikams. Jeigu jis atsisako apie tai kalbėti su Jumis, pasiūlykite jam pasikalbėti su kuo nors kitu: kitu šeimos nariu, klasės mokytoju ar kt. Labai svarbu, kad savo vaikui sakytumėte, jog jį mylite ir stengsitės padaryti viską, kas įmanoma, kad jis jaustųsi saugus. 

Kaip stabdyti patyčias?

1.Rodykite pavyzdį savo vaikams.

Suaugusių elgesio pavyzdys yra labai svarbus vaikams – juk vaikai mokinasi visų pirma stebėdami savo aplinkos žmones. Jei suaugęs pats nepagarbiai bendrauja su kitais, vartoja pravardes, demonstruoja netoleranciją kitų žmonių atžvilgiu, rašo žeminančius komentarus po straipsniais – tikėtina, kad ir vaikai taip pat bendraus ne tik su savo bendraamžiais tiek realioje, tiek virtualioje erdvėje, bet ir su suaugusiais žmonėmis. Tad labai svarbu, kad patys suaugusieji demonstruotų tokį elgesį, kokio jie tikis iš vaikų.

Psichiatras L.Slušnys teigia: „80 proc. atsakomybės už patyčias mokykloje – tėvams. (...)„Priskiriu šiek tiek ir vaikams, bet tik dėl nesugebėjimo, nežinojimo, nemokėjimo, kaip spręsti tam tikras aštresnes situacijas. Bet tai, kad jie nemoka, juk yra visiškai normalu. Juk būtent tai jie ir daro – mokosi“, – tikino specialistas. Kaip vieną iš pagrindinių aspektų, kuris nulemia vaiko elgesį tiek mokykloje, tiek kitoje viešoje aplinkoje, psichiatras L.Slušnys įvardijo tėvų tarpusavio santykius, problemų sprendimo metodus.

2. Reaguokite į patyčias.

Stabdykite patyčias. Jūsų abejingumas gali būti suprastas kaip pritarimas tokiam elgesiui.

Jei abejojate, ar taip vaikai žaidžia, ar skriaudžia vienas kitą – paklauskite jų, ką jie daro. Jei matote, kad kažkuris vaikas atrodo nuskriaustas – pasiūlykite savo pagalbą. Kartais užtenka paprasto suaugusiojo dėmesio, kad vaikai bent kuriam laikui nustotų kabinėtis prie kito vaiko.

3. Kalbėkitės su vaikais apie patyčias.

Aptarkite, kas yra patyčios, kur su jomis galima susidurti, kokios gali būti patyčių pasekmės ir kodėl vaikai tyčiojasi vienas iš kito. Padėkite vaikui suprasti, kad bendrauti galima ir kitaip – draugiškai, be patyčių ir kad toks bendravimas padeda jaustis saugesniems visiems vaikams. Svarbu įvardinti, kad pasyvus patyčių stebėjimas gali būti laikomas pritarimu patyčioms. Vaikas turi žinoti į ką gali kreiptis pagalbos, jei patiria patyčias.  Skatinkite vaiką nekentėti vienam patyčių situacijose. 

4. Prisidėkite kuriant mokykloje saugią aplinką

 1. Kalbėkite su vaiku apie prievartos, agresijos, kurią jis mato per televiziją, vaizdo žaidimuose ir kitur žalą.
 2. Padėkite savo vaikui suvokti agresyvaus elgesio padarinius.
 3. Mokykite savo vaiką spręsti problemas neagresyviais būdais.

4. Padėkite savo vaikui spręsti problemas neagresyviais būdais ir mokykite, kaip išreikšti pyktį nežeidžiant kitų žmonių nei žodžiu, nei fiziškai.

PAGALBOS VAIKAMS LINIJOS REKLAMINIS SKYDELIS
Atsisiųsti: